Exam Fee 2016-2017

BA 2nd Sem 
BA 4th Sem
BA 6th Sam

Exam Fee 2017-2018

BA 2nd Sem 
BA 4th Sem
BA 6th Sam

Exam Fee 2018-2019

BA 2nd Sem 
BA 4th Sem
BA 6th Sam

Exam Fee 2019-2020

BA 2nd Sem Honours  
BA 2nd Sem Regular
BA 4th Sem Honours
BA 4th Sem Regular
BA 6th Sam Regular
BA 6th Sam Honours

Exam Fee 2020-2021

BA 2nd Sem Honours 
BA 2nd Sem Regular 
BA 4th Sem Honours
BA 4th Sem Regular
BA 6th Sam (Honours)
BA 6th Sam (Regular)